ฟ้อนตำนานภูเพียง ศรีเวียงน่าน

 

กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์  เรื่อง  ฟ้อนตำนานภูเพียง ศรีเวียงน่าน 

 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางเปรมจิต กองมงคล

ตำแหน่งครู คศ. 3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนน่านนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เรื่อง ตำนานการสร้างเวียง ภูเพียงแช่แห้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ฟ้อนตำนานภูเพียงศรีเวียงน่าน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติและเทคนิค การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน - หลังเรียน และวัดทักษะปฏิบัติ จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน น่านนคร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ที่กำลังศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ฟ้อนตำนานภูเพียงศรีเวียงน่าน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 10 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนด้วยชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟ้อนตำนานภูเพียงศรีเวียงน่านเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 – ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.79 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 4) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1 / E2 ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ      t – test ( Dependent Samples t - test ) 

        ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้สื่อการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ฟ้อนตำนานภูเพียงศรีเวียงน่าน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2. ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ E1 / E2 = 86.52/87.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/8  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 87.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80  4. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

   

รำวงมะเก่า โรงเรียนน่านนคร

 

สาระนาฏศิลป์  เรื่องรำวงมะเก่า 

 

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนน่านนคร

นางเปรมจิต    กองมงคล

โรงเรียนน่านนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  สาระนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมะเก่า  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยดำเนินการ 4  ขั้นตอน ได้แก่การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น  การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น  และประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 22 คน  ผู้ปกครอง จำนวน  10  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน  5  คน  ผู้นำชุมชน  1  คน  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านรำวงมะเก่า  จำนวน  5  คน  ครูและผู้บริหาร  จำนวน  6  คน  เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระนาฏศิลป์  เรื่อง  รำวงมะเก่า  แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรท้องถิ่นสาระนาฏศิลป์  เรื่องรำวงมะเก่า  แบบประเมินผลการเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นสาระนาฏศิลป์  เรื่องรำวงมะเก่า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

        ผลการวิจัยพบว่า  หลักสูตรท้องถิ่นสาระนาฏศิลป์  เรื่องรำวงมะเก่า  มีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ  80  ความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูและผู้บริหารโรงเรียนน่านนคร  มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่นสาระนาฏศิลป์  เรื่องรำวงมะเก่า  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลุ่ม

 

 

   

กลุ่มสาระดนตรีและนาฏศิลป์

   
© NANNAKORN