พันธกิจ/เป้าประสงค์

พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์โรงเรียนน่านนคร

รายละเอียด
ฮิต: 3161
พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
  5. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 เป้าประสงค์
 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย
  3. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูมืออาชีพ
  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
 

กลยุทธ์โรงเรียนน่านนคร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา