วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/คำขัวญ/คติพจน์/ค่านิยม โรงเรียนน่านนคร

รายละเอียด
ฮิต: 3259

 

วิสัยทัศน์

                มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียนน่านนคร 

 

การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

คำขัญของโรงเรียนน่านนคร คือ

 

สามัคคี  มีวินัย  น้ำใจงาม

 

คติพจน์โรงเรียนน่านนคร

“นิสสํมกรณํ โย  แปลว่า คิดก่อนทำ”

 

     ค่านิยมโรงเรียนน่านนคร

“ซื่อสัตย์  ประหยัด กตัญญู”