ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

รายละเอียด
ฮิต: 3688

            โรงเรียนน่านนครเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กองการมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 4  ของอำเภอเมืองน่าน คือ ลำดับที่ 1โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  ลำดับที่ 2  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียนน่านนครตั้องอยู่ บ้านสบแก่น ตำบลนาปัง   อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ประมาณ  15 กิโลเมตร  ตามเส้นทางข้ามสะพานน้ำน่าน  บ้านท่าล้อ  ถนน ร.พ.ช. เลียบฝั่งริมน่านไปทางทิศใต้ ผ่าน ตำบลท่าน้าว ถึง ตำบลนาปัง    บ้านสบแก่น พื้นที่ที่ตั้งโรงเรียน  ทั้งหมดประมาณ 28 ไร่ เดิมเป็นป่าไม้ไผ่สีสุก  และบางส่วนเป็นป่าช้าซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านสบแก่น 

            การก่อตั้งครั้งแรกจากนโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายเกตุ  ดวงพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารนายมนัส  การะดี  กำนันตำบลนาปัง  นายคำ  ใจแก้ว ได้ช่วยกันพิจารณาหาที่เหมาะสม เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำท้องถิ่นขึ้นและได้ช่วยกันพิจารณาโดยเพื่อลงความเห็นชอบ ของสภาตำบลนาปังได้ลงมติ    มอบที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านสบแก่น   ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนน่านนครและได้จัดหางบประมาณทำให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบันโรงเรียนน่านนครตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55000  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น   42 ไร่  2 งาน 26  3/10  ตารางวา  โรงเรียนน่านนครได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2525  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น  เป็นห้องเรียน ชั่วคราวในปี พ.ศ. 2525 มีนักเรียน จำนวน 80 คน ครู อาจารย์ จำนวน 5 คน ภารโรง จำนวน 1 คน  ต่อมาได้รับ งบประมาณจาก กรมสามัญศึกษาปรับปรุงบริเวณพื้นที่ และก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 4ห้องเรียน แล้วเสร็จจึงย้ายห้องเรียนจากโรงเรียน บ้านน้ำลัดสบแก่นมาอยู่  ณ ที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่  ปี พ.ศ.2526  โดยมี นายณรงค์กร  ดวงพิกุล เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ ดร.วีรวรรณ คฤหานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน